ریاضی آسان است - MATH IS EASY

الهم عجل لولیک الفرج - ما را از نظرات خود بهره مند سازید.-God Bring the Imam of our time

سوال: ثابت کنید مجوعه اعداد طبیعی جالبه! (اثبات به روش استقرا)

جواب: یک اولین عدد طبیعی است پس جالبه . 2 تنها عدد اول زوج طبیعی است پس جالبه.

فرض استقرا: اگر n عدد جالبی باشد، حکم استقرا: ثابت می کنیم n+1 عدد جالبی است.

اثبات: فرض می کنیم n+1 جالب نباشد دراینصورت اولین عدد طبیعی خواهد بود که جالب نیست.

در نتیجه به عنوان اولین عدد طبیعی ناجالب n+1،جالب خواهد بود. پس مجموعه اعداد طبیعی جالبه!

نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ توسط حسین ابراهیم پور- یک معلم ریاضی